Cookie- og privatlivspolitik

SfBs dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gen-nemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun person-oplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

SfB er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstem-melse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson: Thomas Duvander

Adresse: Ryttervej 76, 5700 Svendborg 

CVR: 20210214 

Telefonnr.: 23 91 93 99 

Mail: sfb@sfb.dk 

Website: www.sfb.dk 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

1) Medlemsoplysninger: 

  1. - Almindelige personoplysninger: o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse. 


2) Oplysninger om ledere og trænere:

Almindelige personoplysninger:
- Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mail-adresse
- Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til for-eningen og bankkontonummer

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
- CPR-nummer
-  Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra: 
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
-  Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
- Dansk Boldspils Union (DBU), f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
- Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (in-teresseafvejningsreglen)
-  At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
-  Behandling efter lovkrav
- Behandling med samtykke

Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
- Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
- Som led i foreningens fodboldaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
-  Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
-  Levering af varer og ydelser du har bestilt
-  Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
- Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
- Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
- Opfyldelse af lovkrav
- Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
- Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvej-ningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 

- Udøvelse af fodboldaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v. 

- Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling 

- Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 

- Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter 

- Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen 

- Da foreningen er medlem af DBU, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivi-tets- og kursustilbud fra DBU 

- Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop-lysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen 

- Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene 

- Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende 

Samtykke 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhen-ter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. 

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale me-dier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke. 

Videregivelse af dine personoplysninger 

I forbindelse med udtagelsestræning, fx ATK-træning, landsholdssamlinger, prøvetræ-ningsforløb sker der videregivelse af oplysninger om, navn, fødselsdato og deltagelse. 

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til DBU. 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner: 

Medlemmer: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i over-ensstemmelse med følgende kriterier: 

- Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop-lysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen 

Ulønnede ledere og trænere: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i over-ensstemmelse med følgende kriterier: 

- Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop-lysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt 

Lønnede ledere og trænere: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i over-ensstemmelse med følgende kriterier: 

-  Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om 

- Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt 

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi. 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig: 

- Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 

- Retten til indsigt i egne personoplysninger 

- Retten til berigtigelse 

- Retten til sletning 

Retten til begrænsning af behandling 

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 

- Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine per-sonoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsy-net. 

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til an-den. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 

Cookiepolitik 

 

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af SfB Klubhus
Hellegaardsvej 4 - 5700 Svendborg

Cookiedeklaration

Hvad er en cookie? 
En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hjemmesidens brug af cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

Afvisning af cookies

Gennem præferencer
Du har altid mulighed for at ændre dine præferencer i forhold til hvilke cookies vi må gemme på siden.

Gennem browser
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.


Sletning af cookies
Ønsker du at få slettet eller oplyst hvilken personfølsom data vi har liggende omkring dig, kan du henvende dig på klubhuset@sfb.dk. Dit samtykke gælder for følgende domæne: sfb.dk

Formål

Du har mulighed for at besøge vores hjemmeside anonymt. Hvis du vælger at acceptere cookies vil vi have mulighed for at gemme data omkring dig. 
Når du besøger vores hjemmeside indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine præferencer. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at optimere vores hjemmeside ud fra din færden derpå, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer ved dit samtykke. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser og øvrig brug af services.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse udfyldelse af en kontaktformular.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger dine oplysninger til:

  • Forbedre oplevelsen af vores hjemmeside
    Vi prøver konstant at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Derfor bruger vi forskellige cookies til at spore din færden på hjemmesiden og på den måde kunne optimere.

  • Remarketing
    Remarketing viser dig efter dit besøg på vores hjemmeside de ydelser du har vist interesse i igen. Det er med til at sikre dig målrettede annoncer for det indhold der interesserer dig, frem for tilfældige annoncer.

Retsgrundlag

Behandling af din data er baseret på dit samtykke jf GDPR, art. 6(1)(a)-(b). Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på klubhuset@sfb.dk

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på og geografisk placering videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Se og ret dine cookie indstillinger

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere