Nyheder fra SfB

Tilbage til listen

 

Referat fra Generalforsamlingen 2023

Referat af Generalforsamling i Svendborg forenede Boldklubber Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.30
På adressen Ryttervej 76, 5700 Svendborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent og indskud
5. Eventuelle forslag
6. Valg af bestyrelse og udvalg
7. Valg af 1 ekstern revisor og der kan vælges 2 interne revisorer 8. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent:

Advokat Henning Moritzen blev enstemmigt valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovlig indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne.
Dirigenten konstaterede endvidere at generalforsamlingen var beslutningsdygtig med de tilstedeværende minimum 20 medlemmer.

Ad 2. Beretning fra bestyrelsen:

På vegne af bestyrelsen fremlagde Mikael Klejs (Formand) beretning for året 2022. Beretningen blev taget til efterretning uden indvendinger.

Ad 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab:

Kasserer Flemming Andersen fremlagde regnskabet for året 2022.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4. Fastsættelse af kontingent og indskud:

Kasserer Flemming Andersen fremlagde budgettet for 2023.

Bestyrelsen bad om bemyndigelse til at kunne ændre kontingentsatserne, således en ny bestyrelse kan hæve kontingentsatserne med 20% for alle medlemmer i 2. halvår 2023 og 1. halvår 2024.

Forslaget blev forkastet.
Medlemskontingentet fastholdes med nuværende satser.

Ad 5. Eventuelle forslag

Forslag om ændring af vedtægternes §16

Forslaget om ændring af §16 vedrører en nødvendig tekstændring i forhold til foreningens fortsatte mulighed for at opnå momsfritagelse i forbindelse med afholdelsen af arrangementer.

Ændringen af §16 kræver to valghandlinger. I den forbindelse er der derfor afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 7. marts 2023 hvor forslaget til ændringen er tiltrådt af generalforsamlingen. Anden valghandling og den endelige ændring af §16 skal behandles på nærværende generalforsamling.

§16 indeholder følgende tekst:

"Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

Klubben kan ikke opløses, medmindre 75 procent af klubbens stemmeberettigede medlemmer har givet møde og 80 procent af disse stemmer for klubbens opløsning.

Sâfremt 75 procent af medlemmerne ikke er mødt, men der i øvrigt er 80 procent stemmer for opløsning, indkaldes der til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer, og hvor klubben kan opløses, nâr 80 procent af de mødte medlemmer stemmer herfor.

Klubbens eventuelle formue overdrages da til sportslige formål. Denne paragraf kan kun ændres på den i samme angivne møde."

Den sidste linje i §16 foreslås ændret til:

"Klubbens eventuelle formue overdrages da til almennyttige sportslige formål. Ingen medlemmer kan få andel i formuen. Denne paragraf kan kun ændres på den i samme angivne måde."

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Finn Olsen foreslog ændring af §15 ved næste Generalforsamling, således den rammer indenfor samarbejdsaftalen med Energibaren.

Ad 6. Valg af bestyrelse og udvalg:

Bestyrelsen

Mikael Klejs genopstiller ikke som formand og trådte ud af bestyrelsen.
René Sundstrøm genopstiller ikke som næstformand og trådte ud af bestyrelsen Lene Lai genopstiller ikke og trådte ud af bestyrelsen.
Jakob Visbjerg genopstiller ikke og trådte ud af bestyrelsen.
Kim Lind genopstiller ikke og trådte ud af bestyrelsen

Nye kandidater blev foreslået og præsenteret.
Claus Krossteig trådte ind i bestyrelsen som repræsentant fra Old Boys afdelingen.

Den nye bestyrelse i SfB består således alene af: Claus Krossteigt (menigt medlem) og Flemming Kvist Andersen (fortsætter som kasserer).

Bestyrelsen er dermed ikke beslutningsdygtig, og der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, som vil blive afholdt inden for tre uger.

Den afgående bestyrelse fungerer i perioden frem til ekstraordinær generalforsamling som midlertidig bestyrelse.

Bestyrelsen for SfB Huset

Udpegning af 3 medlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution SfB-Huset.

SfB Huset havde på egen generalforsamling inden den ordinære generalforsamling gennemført ændring af antal medlemmer i SfB Husets bestyrelse, således der fremover skal sidde tre medlemmer i husets bestyrelse

Generalforsamlingen foreslog Steffen Kremmer som formand for bestyrelsen for SfB-Huset. Mens Mikael Klejs og René Sundstrøm blev valgt som de øvrige to.

Den nye bestyrelse i SfB-Huset består således af: Steffen Kremer, Rene Sundstrøm og Mikael Klejs.

Ad 7. Valg af 1 ekstern revisor, og der kan vælges 2 interne revisorer:

Statsautoriseret Revisor Ole Nielsen, fra Revisionsfirmaet Edelbo, blev enstemmigt genvalgt som ekstern revisor.

Der blev ikke valgt nogle interne revisorer.

Ad 8. Eventuelt

Følgende punkter blev bragt op under eventuelt:

Finn Olsen ønskede taget til referat, at Old Boys udvalget har bemyndigelse til at udsmykke SfB Huset indendørs.

Årets SfB’er – ”Den typiske SfB’er”
Kim Lind orienterede på vegne af bestyrelsen omkring udnævnelsen af klubmedlem Henrik Storm til Årets SfB’er 2022. Henrik får prisen for en stor uegennyttig frivillig indsats gennem mange år i SfB. Henrik var desværre forhindret i at fremmøde. På Henriks vegne modtog Finn Olsen vandrepokalen.

Generalforsamlingen blev som traditionen byder det, afsluttet med et SfB leve under kyndig styring af æresmedlem Ole Krammager.

Svendborg den 28/3 - 2023 Dirigent: Henning Moritzen

Referent: René Sundstrøm

Svendborg forenede Boldklubber – Ryttervej 76 - 5700 Svendborg - www.sfb.dkBESTYRELSENS BERETNING 2022

Kære generalforsamling

2022 har på mange måder været et specielt år for os alle. Corona slap endelig sit tag i os, blot for at blive erstattet af krigen i Ukraine, stigende inflation og dermed en langt dyrere hverdag for alle.

For SfB var 2022 ikke anderledes. Foreningen har i det forgangne år kæmpet med alt for mange udgifter ift. vores indtægter, og som i en hver anden husholdning skal der være balance i netop de to parametre.

At vi har haft et svært 2022 vil desværre også fremgå af det regnskab der fremlægges senere på generalforsamlingen. Der er flere uheldige årsager til vores udfordringer. Blandt andet dobbelt husleje pga. manglende salg af Tipsvænget 4.

Som bestyrelse er det til enhver tid vores ansvar at sikre foreningens løbende drift. Det har været svært det forgangne år. Derfor er det heller ingen hemmelighed at bestyrelsesarbejdet PRIMÆRT har bestået af økonomiske drøftelser, og selvom vi senere ser et regnskab der kunne se bedre ud, er vi alligevel optimistiske for fremtiden. Foreningens kasserer Flemming Andersen, har udført et kæmpe arbejde i relation til at få fuldstændig styr på økonomien. Bestyrelsen er derfor sikre på, at der nu er skabt et fuldstændigt overblik over vores forpligtelser samt et budget der er realistisk.

Derfor ser en ny bestyrelse også ind i en fremtid, hvor der godt nok fortsat skal være fokus på økonomien, men dog alligevel også skal være fokus på det vi alle synes er sjovest – nemlig at være med til at udvikle SfB.

Den stramme økonomi har desværre også resulteret i at bestyrelsen med stor beklagelse har været nødt til at afskedige vores Klubleder Morten Strange. Det er dybt ulykkeligt for alle parter – ikke mindst for Morten. Desværre tilskriver foreningens økonomi ikke, at vi pt. kan have en klubleder ansat på fuld tid. Bestyrelsen vil gerne benytte Generalforsamlingen til at takke Morten for hans store indsats for SfB.

Bestyrelsen er i den forbindelse velvidende om, at Mortens afsked vil kunne mærkes for medlemmerne, men vi har forsøgt at sikre den fortsatte drift via nogle midlertidige aftaler med to velkendte SfB ansigter. Således varetages de administrative opgaver fremover af AH mens de praktiske daglige opgaver sker under ledelse af Flemming Frederiksen. Vi håber med denne konstruktion + forhåbentlig frivillige indsatser, at vi kan opnå en sikker daglig drift af foreningen.

Netop frivillighed er foreningens største ressource. Desværre kniber det med at få ressourcen forløst. SfB er et forpligtende fællesskab, hvor alle medlemmer i en eller anden udstrækning skal bidrage. Hvis vi formår at få løftet DEN opgave, så kan vi for alvor begynde at udvikle SfB. Men det kræver at vi står sammen og hjælper i fællesskab.

Sportslige fortællinger fra 2022

I ungdomsafdelingen er det værd at bemærke, at vi i 2022 har ansat Jon og Tobias som udviklings trænere. Ansættelser der er en del af licenskravet, og som vi har store forhåbninger til i relation til at udvikle børnefodbolden endnu bedre.

Herudover har Anders og Jon i samarbejde med DBU Fyn arbejdet hårdt på at vi kan få titel af DBU-børneklub. Det er vi meget stolte af i SfB og udnævnelsen vil blive markeret i morgen d. 29/3 kl 16.30 med et mindre arrangement på kunstgræs banen

Vores samarbejde med Oure har resulteret i, at vi i 2022 opnåede 2,5 stjerne i licenssystemet. Det betyder at vi pt. er indrangeret som nr. 24 i Danmark på DBU’s liste over licensklubber. Dermed er vi også nr. 2 på Fyn kun overgået af OB. Det er vi stolte af.

Samtidig er licensen for første gang sikret for en to årig periode, hvilket giver lidt mere ro på bagsmækken, for de medarbejdere i SfB der knokler rigtig mange timer med licenskrav og licensansøgning.

Hvor vi i mange år har haft stor tilstrømning til vores børn og yngste unge afdelinger, har det i 2022 været en stor glade at se hvordan vores U19 afdeling er begyndt at vokse. Det er faktisk lidt af en præstation, som vi i SfB er yderst tilfredse med.

U19 projektet har været et fokusområde i nogle år, og U19 ER en svær årgang pga. frafaldet. Det er ikke kun i SfB men generelt.

En del af de unge spillere indgår både på egen årgang men er også inde omkring Serie 2. Det har resulteret i at vores serie 2 hold skal spille oprykningsspil når sæsonen starter i den kommende weekend. Det er flot.

Vi har i 2022 startet S4 op igen. Et hold der består af både helt unge knægte krydret med de fra Old boys afdelingen der godt vil have lidt flere kampe i benene.

Hvis vi kigger på vores to bedste seniorhold, har efteråret 2022 – for Fynserien - budt på nogle hårde udfordringer. Et helt nyt hold bestående af nogle få rutinerede sammen med en masse unge U19 drenge har kæmpet med alt hvad

de har. Det har givet masser af læring, men også en plads i den tunge ende af tabellen. Foråret bliver derfor en intens kamp for overlevelse, og drengene begyndte fantastisk med en sejr på 3-2 over rækkens nr. 1 Fjordager i torsdags.

Klubbens flagskib kunne igen fejre en oprykning da vi sidste sommer suverænt vandt rækken efter kun en enkelt sæson i DS. Dermed fik vi en hurtig tilbagevenden til divisionerne.

Førsteholdet har i en årrække haft det privilegium at kunne bestå af den samme gruppe af spillere. Det er begyndt at ændre sig nu. Nogle af de mest rutinerede er fraflyttet Fyn, og det betydet at truppen i denne sæson har gennemgået et mindre generationsskifte. Vi har stadig en god base af rutinerede drenge, men holdet består nu også af helt nye og unge stjerneskud.

Ærligt, det kostede lidt knubs i starten, og vi var måske flere der med bange anelser kiggede ind i turneringen.

De bange anelser er blevet gjort til skamme og nu hvor grundspillet nærmer sig sin afslutning, er de unge talenter vokset med opgaven, og vi kan med realisme tro på endnu en sæson i 3. division.

Klubbens vigtigste afdeling – Old Boys – havde i 2022 tre hold tilmeldt, +38
og +45 i ob70. Herudover har vi klubbens stolthed - Grand Old Masters - som i 2022 kunne fejres med et fynsmesterskab. Stort tillykke herfra.

På det organisatoriske plan nedlagde Oldboys foreningen efter mange overvejelser sig selv. En proces med at lave et oldboysudvalg blev sat i søen, og pt. blomstrer det udvalg med rigtig mange medlemmer.

Øvrige områder

Fodbold for fremtiden:

SfB samarbejder med DBU og Svendborg Kommune på beskæftigelsesområdet.
Her i vinterhalvåret har en gruppe unge mennesker, under titlen Fodbold For Fremtiden, deltaget i et kombineret fodbold- og uddannelsesforløb i SfB's klubhus. Med fodbold som katalysator, og i inspirerende rammer bliver deltagerne skubbet i retning af uddannelse eller i beskæftigelse.

Hovedparten af deltagerne her ved forløbets afslutning er kommet i gang med en uddannelse eller i job.

SfB-Oure FA Erhvervsnetværk:

Indtægterne fra sponsorer er en uundværlig del af SfB’s muligheder for udvikling. Efter et par år med svigtende sponsorindtægter valgte bestyrelse at tilknytte Jacob Landtved som sponsor ansvarlig.

Jacob har på ret kort tid formået at skabe en ny og god dynamik som har resulteret i månedlige netværksmøder og aktiviteter, hvor de forskellige firmaer og organisationer besøges. Erhvervsnetværket er succes, og vores sponsorer møder op.

I det seneste år har 11 nye sponsorer meldt sig under fanerne og 5 mere er på vej ind dette forår.

Jacob vil senere fortælle mere uddybende om sponsor arbejdet i SfB.

Fondsansøgninger:

I SfB bruges der også meget tid på fondsansøgninger. Vi er opmærksomme på ansøgningsfristerne og forsøger så vidt muligt at søge på alt.

Aktuel kan nævnes at vi har ansøgninger ude hos disse fonde:

- Energi Fyns Almene Fond: Bænke og knagerækker samt udendørsmøbler

- Albani Fonden: Bænke, knagerækker og støvleskabe

- Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond: Bænke, knagerækker og støvleskabe

Vi har ligeledes søgt mange fonde i relation til finansiering af nye kunstgræsbaner. Det har desværre kun kastet et enkelt fondsbidrag af sig fra Fonden for Fynske Bank. Det betyder desværre også at vi i dag er meget langt fra at have midler til nye baner.

Visionsdagen

Vi har i starten af 2023 afholdt visionsdag i SfB, hvor en bred skare af klubmennesker var samlet for at drøfte visioner for fremtiden. Visionsdagen resulterede i udpegningen af 5 fokusområder for SfB frem mod 2027.

Fokusområderne er Frivillighed, Faciliteter, SfB identitet, Bredde-talent-elite, Økonomi-ledelse-organisation.

Bestyrelsen oplæg er at der indkaldes til et nyt visionsmøde, hvor vi arbejder videre med planen og bliver mere handlingsorienterede.

Flytning til nyt SfB Hus

Som nævnt tidligere er vi endelig sluppet af med den dobbelte udgift til to klubhuse. Det er meget glædeligt, for det har fyldt rigtig meget i både bestyrelsen, men også givet bekymringer hos mange af vores medlemmer.

Tipsvænget var primært svært at sælge pga. den lokalplanen der var for området, men gode snakke med kommunen fik vi skabt en proces, hvor kommunen gik med til at overtage klubhuset pr. 1.1.2023.

Det betyder at vi nu kan se fremad og fokusere på vores nye faciliteter.

Og NEJ, det er ikke det samme, og det bliver det aldrig. Men der er gode mennesker i klubben, som allerede har ytret sig om at de står til rådighed, så vi kan få skabt nogle rammer, som kan bidrage til at skabe et miljø, hvor vi alle kan mærke de traditioner og historier klubben er skabt af.

Afrunding

Afslutningsvist vil bestyrelsen gerne takke alle jer trænere, ledere, ansatte samt vores frivillige for en stor og flot indsats i 2022.

Som nævnt i beretningen er SfB en forening, hvor vi skal løfte i fællesskab. Vi er her med hinanden og for hinanden.

SfB er en demokratisk organisation. Bestyrelsen er på valg hvert år, men det er ikke bestyrelsen klub. SfB er ikke NOGENS klub, det er vores klub. Derfor er det også bestyrelsen håb, at nye friske kræfter vil melde sig på banen senere i dag, og modtage valg for det kommende år. Vi ved at SfB er en forening med mange energiske mennesker, der har fornuftige holdninger til tingene. Kom nu på banen. Gør jeres indflydelse gældende. Vi har brug for jer.

Med de ord vil vi slutte bestyrelsens beretning og ønske alle en god generalforsamling.

Hovedsponsorer

 

SfB Bold & Bevægelse