Sfbs vedtægter

Gældende for Svendborg forenede Boldklubber 

 • Se underskrevne vedtægter fra d. april her.


Nedenstående love skal være gældende for Svendborg forenede Boldklubber, som er dannet i 1962 ved en sammenslutning mellem Svendborg Boldklub (stiftet 2. april 1901) og Kammeraternes Boldklub (stiftet 24. marts 1954).
 

§ 1 – Klubbens hjemsted
Klubben er hjemmehørende i Svendborg Kommune

§ 2 – Formål

Svendborg forenede Boldklubber har til formål at samle flest mulige til udøvelse af fodbold. Der lægges samtidig hermed vægt på, at medlemmerne ved at komme i SfB bliver gjort opmærksom på de regler, der gælder for et forpligtende fællesskab af en klub. Klubben skal til enhver tid være medlem af DBU Fyn. 

§ 3 - Medlemskab

Stk. 1 
Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret og betalt. 

Stk. 2 
Klubben består af aktive og passive medlemmer. Optagelse som medlem i klubben kan kun ske ved indmeldelse via klubbens hjemmeside, www.sfb.dk under ”Indmeldelse”. Udmeldelse kan kun ske via www.sfb.dk under ”Meld dig ud”. 
 
Stk. 3 
Generalforsamlingen fastsætter hvert år kontingentet. 

Står et medlem i restance, bliver vedkommende spærret for kamp og træning og kan ikke blive spilleberettiget igen før restancen er betalt. 

Medlemmer kan søge om kontingentfrihed for en tidsbestemt periode, bestyrelsen kan træffe beslutning herom. 

Stk. 4 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling. 

§ 4 – 10 års nål

Klubbens 10 års nål uddeles efter følgende regler: 10 år som førsteholdsspiller og / eIIer bestyrelsesmedlem og / eIIer udvalg. Bestyrelsen kan i øvrigt tildele æresemblemet til medlemmer, der på anden måde har gjort sig særlig fortjent i klubbens tjeneste. 

§ 5 - Spilledragt

Klubbens spilledragt er: Hvid trøje og sorte benklæder for så vidt angår fodboldafdelingen. 

§ 6 - Eksklusion

Medlemmerne må ubetinget rette sig efter ledelsens anvisninger. Hvis et medlems adfærd giver anledning dertil, kan vedkommende af bestyrelsen idømmes eksklusion eller karantæne. Denne kendelse kan indankes for generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig. 

§ 7 - Generalforsamlingen

Stk. 1 
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i klubben.  
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt — inden udgangen af marts måned.  

Stk. 2 
Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse pa hjemmesiden www.sfb.dk og via mail til alle medlemmer registreret med en mailadresse. 

Stk. 3 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før denne afholdelse. 

Stk. 4 
Alle medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret. Forældre til børn under 18 år har en stemme pr. barn. 

Stk. 5 
Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen. 

Stk. 6 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 5 procent af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.  

Alle sager afgøres ved simpelt flertal, jfr. dog § 14 

Dirigenten afgør afstemningsformen, skriftlig afstemning kan ske hvis minimum et medlem ønsker dette. Ændringsforslag til et hovedforslag sættes til afstemning før hovedforslaget. Der stemmes om det mest vidtgående forslag først i tilfælde af flere ændringsforslag.

Hvis det nødvendige antal medlemmer ikke har givet møde, afgøres alle sager ved simpelt flertal ved en ny generalforsamling, der afholdes senest 21 dage efter. 

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt meddelt til et andet medlem. Et medlem kan højst have to fuldmagter. 

Stk. 7 
På den ordinære generalforsamling foretages: 

 • Valg af dirigent 
 • Valg minimum 3 stemmetællere 
 • Valg af referent 
 • Beretning fra bestyrelsen. 
 • Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 
 • Fastsættelse af kontingent. 
 • Indkomne forslag.  
 • Fremlæggelse af handlingsplan og budget 
 • Valg af bestyrelse og suppleanter. 
 • Valg af revisor. 
 • Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i Den selvejende institution SfB-Huset. 
 • Eventuelt - intet kan vedtages, kun debatteres.

Stk. 8 
Bestyrelsen har ansvar for, at der tages referat af mødet. Referatet underskrives af formanden og dirigent.

§ 8 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 5 procent af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. 

Stk. 2 
Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling. 

§ 9 – Økonomi og regnskab

Stk. 1 
Regnskabsperioden er 1. januar — 31. december.  

Stk. 2 
Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet. 

Stk. 3 
Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende, samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. 
 
§ 10 – Bestyrelsen 

Stk. 1 
Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger. 

Stk. 2 
Bestyrelsen består af indtil 9 medlemmer, 8 medlemmer vælges for to år ad gangen, ét medlem udpeges af SfBs Old Boys jf. stk. 4. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. 

- På lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, hvis det ikke er muligt at vælge en formand konstituere bestyrelsen sig selv. 

- På ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær, samt tilsynsførende med klubhus og materialer 

Formanden, næstformanden og kassereren danner et forretningsudvalg. 

Stk. 3 
Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny. 

Stk. 4 
SfBs Old Boys udpeger ét medlem til at indtræde i bestyrelsen. 

Stk. 5 
AIIe valg til bestyrelsen skal ske ved skriftlig afstemning, når mere end 1 person er foreslået og hvis det kræves af generalforsamlingen. 

Valg af revisor gælder for 1 år ad gangen. Bestyrelsen har det økonomiske og det sportslige ansvar for klubben. Bestyrelsen er således berettiget til at optage lån i pengeinstitut til drift af klubben (driftskredit). 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og 3 medlemmer er mødt til indvarslet bestyrelsesmøde. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og afgør en sag ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. 

Ved køb, pantsætning, salg eller leje af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. 

Stk. 6 
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte vedkommende finder det nødvendigt eller når seks fire af bestyrelsens medlemmer ønsker dette. 

Formanden leder forhandlingerne ved bestyrelsesmøder — under vedkommendes fravær næstformanden. 

Hastesager kan forelægges klubbens forretningsudvalg eller formand til afgørelse. Denne afgørelse forelægges klubbens bestyrelse ved førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

§ 11 – Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. 

§ 12 - Referater

Bestyrelsen fører referat over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.m. 

§ 13 - Klubhus

Klubbens bestyrelse har bemyndigelse til at drive kiosk og restauration i klubhuset. 

Bestyrelsen kan ansætte bestyrer af klubhuset og foranledige, at der oprettes skriftlig kontrakt med denne.  

§ 14 – Opløsning af klubben

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. 

Klubben kan ikke opløses, medmindre 75 procent af klubbens stemmeberettigede medlemmer har givet møde og 80 procent af disse stemmer for klubbens opløsning. 

Hvis 75 procent af medlemmerne ikke er mødt, men der i øvrigt er 80 procent stemmer for opløsning, indkaldes der til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer, og hvor klubben kan opløses, når 80 procent af de mødte medlemmer stemmer herfor. 

Klubbens eventuelle formue overdrages da til sportslige formål. Denne paragraf kan kun ændres på den i samme angivne møde.  

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2024