Sfbs vedtægter

Gældende for Svendborg forenede Boldklubber

28. marts 2023

Nedenstående love skal være gæIdende for Svendborg forenede Boldklubber, som er dannet i 1962 ved en sammenslutning mellem Svendborg Boldklub (stiftet 2. april 1901) og Kammeraternes Boldklub (stiftet 24. marts 1954).

§ 1
Svendborg forenede Boldklubber har til formål at samle flest mulige til udøvelse af fodbold. Der Iægges samtidig hermed vægt på, at medlemmerne ved at komme i SfB bliver gjort opmærksom på de regler, der gælder for et forpligtende fællesskab af en klub. Klubben skal til enhver tid være medlem af DBU Fyn.

§ 2
Klubben består af aktive og passive medlemmer. Optagelse som medlem i klubben kan kun ske ved indmeldelse via sfb.dk under ”Indmeldelse”.

Udmeldelse kan kun ske via ”sfb.dk” under ”Udmeldelse”, senest 1 måned før udløbet af en kontingentperiode. Kontingentperioderne udløber 30. juni og 31. december. Den skriftlige henvendelse skal således ske senest den 31. maj til udmeldelse den 30. juni eller senest den 30. november til udmeldelse den 31. december.

§ 3

Generalforsamlingen fastsætter hvert år kontingentet samt størrelsen af det indskud, der skal betales ved indmeldelse.

Står et medlem i restance, bliver vedkommende spærret for kamp og træning og kan ikke blive spilleberettiget igen før restancen er betalt.

Medlemmer kan søge om kontingentfrihed for en tidsbestemt periode.

§ 4
Klubbens 10 års nål uddeles efter følgende regler: 10 år som 1. holdsspillere og/eIIer bestyrelsesmedlem og/eIIer udvalg. Bestyrelsen kan i øvrigt tildele æresemblemet til medlemmer, der på anden made har gjort sig særlig fortjent i klubbens tjeneste.

Klubbens spilledragt er: Hvid trøje og sorte benklæder for så vidt angår fodboldafdelingen.

§ 6
Spillerne må ubetinget rette sig efter ledelsens anvisninger. Hvis et medlems adfærd giver anledning dertil, kan vedkommende af bestyrelsen idømmes
eksklusion eller karantæne. Denne kendelse kan indankes for generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig.

§ 7
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i klubben. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt — inden udgangen af marts måned. Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse pa hjemmesiden sfb.dk og via e-mail til alle medlemmer registreret med en e-
mailadresse.

På den ordinære generalforsamling foretages:

• Valg af dirigent.

• Beretning fra bestyrelsen.

• Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

• Fastsættelse af kontingent og indskud.

• Eventuelle forslag.

• Valg af bestyrelse og udvalg.

• Valg af 1 ekstern revisor og der kan væIges 2 interne revisorer.

• Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i Den selvejende institution SfB-Huset.

• Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 procent af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før denne afholdelse.

§ 8
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 10 procent af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. AIIe medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret. AIIe sager afgøres ved simpelt flertal, jfr. dog § 16 stk. 2.

Såfremt det fornødne antal medlemmer ikke har givet møde, afgøres alle sager ved simpelt flertal ved en ny generalforsamling, der afholdes senest 21 dage efter.

Stemmeret kan udaves ved skriftlig fuldmagt meddelt til et andet medlem. Et medlem kan højst have to fuldmagter.

§ 9
Regnskabsperioden er 1. januar — 31. december. Regnskabet udarbejdes af den eksterne revisor. De interne revisorer gennemgår alt regnskabsmaterialet og godkender det af den eksterne revisor udarbejdede regnskab samt indstiller dette regnskab til generalforsamlingen på baggrund af de interne revisorers bilagsgennemgang med de skriftlige bemærkninger dette måtte medføre.

§ 10
Klubben ledes af en bestyrelse på indtil 8 medlemmer. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

”SfB's OLD BOYS” udpeger ét medlem til at indtræde i bestyrelsen. Øvrige medlemmer væIges på generalforsamlingen.
Der vælges ingen suppleanter. Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder af denne i en valgperiode, kan bestyrelsen indsætte en suppleant. Ved næstfølgende generalforsamling foretages nyvalg til pågældende post.

Bestyrelsen konstituerer sig med 1 næstformand, kasserer samt tilsynsførende for klubhus og materialer.

Formanden, næstformanden og kassereren danner et forretningsudvalg.

Formanden og alle øvrige valg til bestyrelsen gælder for 1 år ad gangen. Det tilstræbes, at bestyrelsens medlemmer genopstiller, således at 2-3 af de eksisterende medlemmer forbliver i bestyrelsen, således at kontinuiteten opretholdes.

AIIe valg til bestyrelsen skal ske ved skriftlig afstemning, nâr mere end 1 person er foreslået, og såfremt det kræves af generalforsamlingen.

Valg af 2 interne revisorer og 1 ekstern revisor gælder for 1 år ad gangen. Bestyrelsen har det økonomiske og det sportslige ansvar for klubben. Bestyrelsen er således berettiget til at optage Iån i pengeinstitut til drift af klubben (driftskredit).

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nâr formand eller næstformand og 4 medlemmer er mødt til indvarslet bestyrelsesmade. Den bestemmer selv sin forretningsorden og afgør en sag ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Ved køb, pantsætning, salg eller leje af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

 

§ 11
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, sâ ofte han finder det nødvendigt eller nâr seks af bestyrelsens medlemmer ønsker dette.

Formanden leder forhandlingerne ved bestyrelsesmøder — under hans fravær en af næstformændene.

Hastesager kan forelægges klubbens formand til afgørelse. Denne afgørelse forelægges klubbens bestyrelse ved førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

§ 12
Kassereren lader kontingentet opkræve (jfr. §3), fører klubbens regnskab samt fortegnelse over klubbens medlemmer.

§ 13
Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.m.

§ 14
Tilsynsførende med materialer og klubhus fører journal over rekvisitter, spilletøj, inventar m.m. Fortegnelse afsluttes hvert år.

§ 15 
Svendborg forenede Boldklubber drives fra lejede lokaler på Ryttervej 76 – ejet af Den selvejende institution SfB-Huset ved Svendborg Idrætscenter

Klubbens bestyrelse har bemyndigelse til at drive kiosk og restauration i klubhuset.

Bestyrelsen ansætter bestyrer af klubhuset og foranlediger, at der oprettes skriftlig kontrakt med denne. 

§ 16
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

Klubben kan ikke opløses, medmindre 75 procent af klubbens stemmeberettigede medlemmer har givet møde og 80 procent af disse stemmer for klubbens opløsning.

Sâfremt 75 procent af medlemmerne ikke er mødt, men der i øvrigt er 80 procent stemmer for opløsning, indkaldes der til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer, og hvor klubben kan opløses, nâr 80 procent af de mødte medlemmer stemmer herfor.

Klubbens eventuelle formue overdrages da til almennyttige sportslige formål. Ingen medlemmer kan få andel i formuen. Denne paragraf kan kun ændres på den i samme angivne måde.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 28. Marts 2023

Vedtægter for Den selvejende institution SfB-Huset
Maj 2020

§ 1.

Med det formål at drive SfB-Huset til brug for fodbolden – og aktiviteter i tilknytning hertil – i Svendborg som klubhus, mødelokale m.v., har Svendborg Forenede Boldklubber i samarbejde med Svendborg Kommune indstiftet en selvejende institution under navnet ”Den selvejende institution SfB-Huset”.

Institutionens hjemsted er Svendborg Kommune.

§ 2.

Institutionens formål er at etablere og drive SfB-Huset. Det vil sige forestå den daglige drift og tilsyn, herunder eventuel udlejning, m.v., idet SfB-Huset er indstiftet som en selvejende institution som eneberettiget og eneforpligtet.

§ 3.

Den selvejende institution SfB-Huset ejer SfB-Huset, der er beliggende på del af matr.nr. 11a og 23a, begge Sørup, Svendborg Jorder.

§ 4.

Institutionen er tilsluttet det af Svendborg Kommune nedsatte haludvalg og derved underkastet de for dette udvalg til enhver tid gældende vedtægter og bestemmelser.

§ 5.

Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der udpeges af Svendborg Forenede Boldklubber, Cvr-nr. 20 21 02 14.

Den selvejende institution SfB-Huset kan selv udvide bestyrelsen med op til yderligere 2 medlemmer.

De valgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 er på valg i lige årstal og 2 er på valg i ulige årstal. De af Den selvejende institution SfB-Huset udpegede medlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen og valget af disse følger den øvrige bestyrelse, således at halvdelen af den samlede bestyrelse er på valg i henholdsvis lige år og ulige år.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen har ledelsen af institutionen, såvel med hensyn til den daglige ledelse af SfB-Huset, herunder udlejning, pasning og vedligeholdelse, som den forretningsmæssige ledelse med hensyn til fastsættelse af leje, dog under hensyntagen til de af Svendborg Kommune fastsatte retningslinjer.

Bestyrelsen modtager ikke vederlag for udøvelse af hvervet.

Penneo dokumentnøgle: ZXAG8-AZT1E-L0IHM-8X18E-NCECZ-D5SWZ

Institutionen tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ved afhændelse eller pantsætning af den faste ejendom, hvilket kræver godkendelse af Svendborg Byråd, tegnes institutionen af den samlede bestyrelse.

I forhold til tredjemand hæfter alene institutionen med sin formue.

§ 6.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og i øvrigt når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening ønsker dette.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er tilstede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i bestyrelsen.

Bestyrelsesmøderne føres i protokol og underskrives af de fremmødte. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

§ 7.

Den selvejende institution SfB-Huset indgår driftsaftale med Svendborg Kommune om SfB-Husets drift og udvikling under hensyntagen til institutionens formål og midler.

Bestyrelsens øvrige hovedopgaver er at påse:

 • at institutionens drift og virke udføres i overensstemmelse med institutionens formål,

 • at ansætte eventuelt fornødent personale til varetagelse af institutionens opgaver,

 • at nedsætte eller godkende sammensætningen af og opgaverne for udvalg eller arbejdsgrupper,

  der skønnes hensigtsmæssige for institutionen,

 • at føre den fornødne kontrol med institutionens økonomi, såfremt den daglige styring er

  uddelegeret.

  § 8.

  Institutionens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.

  Revisionen af institutionens regnskab foretages af kommunens revisionsafdeling eller af en statsautoriseret / registreret revisor.

  Institutionens budgetter og regnskaber skal indenfor nærmere frister hvert år indsendes til Svendborg Byråds godkendelse.

  § 9.

  Den samlede bestyrelse kan ved enstemmig beslutning foretage ændringer i disse vedtægter og eventuel opløsning af institutionen.

  Vedtægtsændringer og eventuel opløsning af institutionen skal godkendes af Svendborg Kommune. Ved opløsning af institutionen tilfalder institutionens midler Svendborg Kommune.

 

 

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere