Sfbs vedtægter

Gældende for Svendborg forenede Boldklubber

5. marts 2018

Nedenstående love skal være gældende for Svendborg forenede Boldklubber, som er dannet i 1962 ved en sammenslutning mellem Svendborg Boldklub (stiftet 2. april 1901) og Kammeraternes Boldklub (stiftet 24. marts 1954).

§ 1

Svendborg forenede Boldklubber har til formål at samle flest mulige til udøvelse af fodbold. Der lægges samtidig hermed vægt på, at medlemmerne ved at komme i SfB bliver gjort opmærksom på de regler, der gælder for et forpligtende fællesskab af en klub. Klubben skal til enhver tid være medlem af DBU Fyn.

§ 2

Klubben består af aktive og passive medlemmer.

Optagelse som medlem i klubben kan kun ske ved indmeldelse via sfb.dk under ”Indmeldelse”.

Udmeldelse kan kun ske via ”sfb.dk” under ”Udmeldelse”, senest 1 måned før udløbet af en kontingentperiode. Kontingentperioderne udløber 30. juni og 31. december. Den skriftlige henvendelse skal således ske senest den 31. maj til udmeldelse den 30. juni eller senest den 30. november til udmeldelse den 31. december.

§ 3

Generalforsamlingen fastsætter hvert år kontingentet samt størrelsen af det indskud, der skal betales ved indmeldelse.

Står et medlem i restance, bliver vedkommende spærret for kamp og træning og kan ikke blive spilleberettiget igen før restancen er betalt.

Medlemmer kan søge om kontingentfrihed for en tidsbestemt periode.

§ 4

Klubbens 10 års nål uddeles efter følgende regler: 
10 år som 1. holdsspillere og/eller bestyrelsesmedlem og/eller udvalg.
Bestyrelsen kan i øvrigt tildele æresemblemet til medlemmer, der på anden måde har gjort sig særlig fortjent i klubbens tjeneste.

§ 5

Klubbens spilledragt er: Hvid trøje og sorte benklæder for så vidt angår fodboldafdelingen.

§ 6

Spillerne må ubetinget rette sig efter ledelsens anvisninger. Hvis et medlems adfærd giver anledning dertil, kan vedkommende af bestyrelsen idømmes eksklusion eller karantæne. Denne kendelse kan indankes for generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig.

§ 7

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i klubben. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt – inden udgangen af marts måned. Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse på hjemmesiden sfb.dk og via e-mail til alle medlemmer registreret med en e-mailadresse.

På den ordinære generalforsamling foretages:

  • Valg af dirigent.
  • Beretning fra bestyrelsen.
  • Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
  • Fastsættelse af kontingent og indskud.
  • Eventuelle forslag.
  • Valg af bestyrelse og udvalg.
  • Valg af 1 ekstern revisor og der kan vælges 2 interne revisorer.
  • Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 procent af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før denne afholdelse.

§ 8

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 10 procent af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Alle medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret. Alle sager afgøres ved simpelt flertal, jfr. dog § 20 stk. 2.

Såfremt det fornødne antal medlemmer ikke har givet møde, afgøres alle sager ved simpelt flertal ved en ny generalforsamling, der afholdes senest 21 dage efter.

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt meddelt til et andet medlem. Et medlem kan højst have to fuldmagter.

§ 9

Regnskabsperioden er 1. januar – 31. december. Regnskabet udarbejdes af den eksterne revisor. De interne revisorer gennemgår alt regnskabsmaterialet og godkender det af den eksterne revisor udarbejdede regnskab samt indstiller dette regnskab til generalforsamlingen på baggrund af de interne revisorers bilagsgennemgang med de skriftlige bemærkninger dette måtte medføre.

§ 10

Klubben ledes af en bestyrelse på indtil 8 medlemmer.

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

”SfB’s OLD BOYS” udpeger hver et medlem til at indtræde i bestyrelsen.

Øvrige medlemmer vælges på generalforsamlingen.

Der vælges ingen suppleanter. Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder af denne i en valgperiode, kan bestyrelsen indsætte en suppleant. Ved næstfølgende generalforsamling foretages nyvalg til pågældende post.

Bestyrelsen konstituerer sig med 1 næstformand, kasserer samt tilsynsførende for klubhus og materialer.

Formanden, næstformanden og kassereren danner et forretningsudvalg.

Formanden og alle øvrige valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Det tilstræbes af valgene til bestyrelsen tilrettelægges således at der afgår 3- 4 medlemmer hvert år. således at kontinuiteten opretholdes.

Alle valg til bestyrelsen skal ske ved skriftlig afstemning, når mere end 1 person er foreslået, og såfremt det kræves af generalforsamlingen.

Valg af 2 interne revisorer og 1 ekstern revisor gælder for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen har det økonomiske og det sportslige ansvar for klubben.

Bestyrelsen er således berettiget til at optage lån i pengeinstitut til drift af klubben (driftskredit) og til at optage lån med pant i klubhuset Hellegårdsvej 4, 5700 Svendborg, i realkredit eller i et realkreditlignende låneinstitut (anlægslån).

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og 4 medlemmer er mødt til indvarslet bestyrelsesmøde. Den bestemmer selv sin forretningsorden og afgør en sag ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 11

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte han finder det nødvendigt eller når seks af bestyrelsens medlemmer ønsker dette.

Formanden leder forhandlingerne ved bestyrelsesmøder – under hans fravær en af næstformændene.

Hastesager kan forelægges klubbens formand til afgørelse. Denne afgørelse forelægges klubbens bestyrelse ved førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

§ 12

Kassereren lader kontingentet opkræve (jfr. §3), fører klubbens regnskab samt fortegnelse over klubbens medlemmer.

§ 13

Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.m.

§ 14

Tilsynsførende med materialer og klubhus fører journal over rekvisitter, spilletøj, inventar m.m. Fortegnelse afsluttes hvert år.

§ 15

Klubhuset, Hellegårdsvej 4, er Svendborg forenede Boldklubbers ejendom og kan ikke på nogen måde sælges eller overdrages til andre uden generalforsamlingens godkendelse.

Klubbens bestyrelse har bemyndigelse til at drive kiosk og restauration i klubhuset.

Bestyrelsen ansætter bestyrer af klubhuset og foranlediger, at der oprettes skriftlig kontrakt med denne.

§ 16

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

Klubben kan ikke opløses, medmindre 75 procent af klubbens stemmeberettigede medlemmer har givet møde og 80 procent af disse stemmer for klubbens opløsning.

Såfremt 75 procent af medlemmerne ikke er mødt, men der i øvrigt er 80 procent stemmer for opløsning, indkaldes der til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer, og hvor klubben kan opløses, når 80 procent af de mødte medlemmer stemmer herfor.

Klubbens eventuelle formue overdrages da til sportslige formål.

Denne paragraf kan kun ændres på den i samme angivne måde. 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 22. marts 2018

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere